31.08.2019 fremsendte foreningen StofskifteSupport følgende skrivelse til Folketingets Ombudsmand, som sendte skrivelsen videre til Styrelsen for Patientsikkerhed til behandling.

Under denne skrivelse kan du se svaret fra Styrelsen For Patientsikkerhed  som landede i vores postkasse 6.02.2020.

 

København 31.08.2019

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K
Til Folketingets Ombudsmand

Overholder den danske stat principperne for good governance/god forvaltningsskik over for det mindretal af borgere med lavt stofskifte, som ikke profiterer af den tilbudte standardbehandling og/eller kombinationsbehandling?

Baggrund
Fra ca. 1970 kom et produkt på markedet (syntetisk fremstillet T4-hormon), som i mange tilfælde kunne erstatte Thyroid (stofskiftehormon udvundet af grise), der hidtil havde været brugt. Fordelen ved det nye produkt – som blev standardbehandlingen – er, at det angiveligt er lettere at dosere, så den rigtige dosis gives. Produktet virker på den måde, at det ikke aktive stof, T4-hormon, i patienternes krop omdannes til det aktive T3-hormon, som kan afhjælpe mange symptomer på lavt stofskifte.
Imidlertid fremgår det af den lægelige litteratur, at 5-10 pct. af patienterne med lavt stofskifte ikke profiterer af den nye standardbehandling. Der gættes på, at det bl.a. kan skyldes en genvariation hos disse patienter, så de ikke selv kan omdanne T4-hormon til T3-hormon.
I disse tilfælde kan patienterne tilbydes en kombinationsbehandling med såvel T4- som T3-hormon. Det fremgår dog af den lægefaglige litteratur, at denne kombinationsbehandling ikke kan hjælpe alle i restgruppen.
(Sundhedsstyrelsen har tidligere udsendt en skrivelse om, at der ikke alene skal ses på værdierne, men også på patientens samlede kliniske billede – en patient kan se meget syg ud, selv om vedkommendes værdier ligger inden for normalområdet; patienten er ikke velbehandlet).
De patienter med lavt stofskifte, som ikke profiterer af standardbehandlingen (syntetisk T4-hormon) eller af kombinationsbehandlingen (T4- og T3-hormon), har (i teorien) mulighed for og ret til at få medicinen Thyroid. Medicinen har eksisteret i mere end 100 år og var i gamle dage svær at dosere – dette er ikke tilfældet i vor tid, medicinen kontrolleres på samme måde som al anden medicin af FDA. Medicinen Erfa Thyroid som er et tilsvarende produkt er godkendt til markedsføring i Canada.

Officiel situation
Lægemiddelstyrelsen giver hver uge såkaldt udleveringstilladelse af Thyroid til patienter. Thyroid fremstilles magistrelt på Glostrup Apotek –Erfa Thyroid er godkendt til markedsføring i Canada. Der kan søges om tilskud til Thyroid.
Sundhedsministeriet har i en nylig gennemgang af tilbuddene til borgere med lavt stofskifte slået fast, at Thyroid er et lovligt præparat i Danmark, men at det skal ordineres ved såkaldt udleveringstilladelse af Lægemiddelstyrelsen.

Faktisk situation
Hospitalernes endokrinologiske afdelinger har valgt ikke at ordinere Thyroid, men alene at tilbyde medicin, som hjælper ca. 90-95 pct. af patienterne. De har i flere tilfælde afvist at have patienter i behandling, som har fået ordineret Thyroid af praktiserende læge efter indhentning af udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Dette er et brud på sundhedslovens princip om fri og lige adgang og behandling, hvilket fik f.eks. Region Hovedstaden til at indskærpe over for sine endokrinologiske afdelinger, at denne ulovlige praksis skulle ophøre. Det samme slår Sundhedsministeriet fast i sin nylige rapport om tilbud til mennesker med lavt stofskifte. Se i øvrigt det 7. princip som lyder således:

7. princip: Adgang til behandling:
Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder f.eks. i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.
https://medicinraadet.dk/media/4376/ad-pkt-4-folketingets-7-principper-for-prioritering-af-sygehuslaegemidler.pdf

Kafkask situation
En borger med lavt stofskifte har prøvet først standardbehandlingen, derefter den eksperimentelle kombinationsbehandling. Men vedkommende har ikke profiteret af nogen af behandlingerne. (Mange spildte år som ikke velbehandlet stofskiftepatient kan være gået, dette ses desværre tit). Borgeren tilhører tilsyneladende den restgruppe på 5-10 pct., som har en genvariation, der betyder, at vedkommende ikke kan behandles med den gængse medicin. Den praktiserende læger forbarmer sig over hende og indhenter udleveringstilladelse til magistralt produceret Thyroid fra Glostrup Apotek. Samtidig søges der om tilskud til medicinen, og dette bevilges. Patienten får det endelig bedre og oplever at være velbehandlet.
Så langt, så godt. Og dette er den officielle fortælling
Men så kommer det absurde og kafkaske ind i billedet. For når hospitalernes endokrinologiske afdelinger får nys om, at der gives Thyroid, kontakter de – tilsyneladende systematisk – Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen skriver derefter til den praktiserende læge og advarer vedkommende om, at dosis er for
høj/værdierne er for lave. Ifølge endokrinolog Birte Nygaard (til høring i Folketinget om Thyroid) er der ingen videnskabelig evidens for at dette er skadeligt. Den praktiserende læge tør derefter ikke længere ordinere Thyroid, selv om det kliniske billede viser, at patienten er velbehandlet. Der trues med sanktioner. Patienten står nu uden nogen effektiv behandling mod sit lave stofskifte.
Borgeren kan så vælge mellem at leve ikke velbehandlet, eller uden behandling (begge dele er en stor belastning for helbredet, ubehandlet kan sygdommen være dødelig) eller selv købe Thyroid i udlandet uden om alle systemer og for egen regning.
(Problematikken med det, at de endokrinologiske afdelinger og Styrelsen for Patientsikkerhed anser dosis for værende for høj, er vanskelig. Tidligere blev der brugt to blodprøver; en, der viste frit T3 hormon i blodet, og den nuværende. Den blodprøve, som viser frit T3 (og sjældent viste overdosering), har de endokrinologiske afdelinger afviklet, da de mener, at den er for usikker. Imidlertid er den vigtig for mange stofskiftepatienter, bl.a. så de kan få lov at beholde deres Thyroid-behandling og undgå overdosering).

Good governance?
På den ene side giver statslige institutioner (Sundhedsministeriet) og styrelser (Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen) stofskiftepatienter i Danmark lov til – under ganske særlige omstændigheder – at få behandling med Thyroid.
På den anden side modarbejder regionale virksomheder (hospitalernes endokrinologiske afdelinger) og styrelser (Styrelsen for Patientsikkerhed) aktivt og tilsyneladende systematisk denne rettighed til at få ordineret medicinen Thyroid.
Der tales med to tunger. Der er ingen transparens, hvad angår borgernes rent faktiske muligheder. Der er en uheldig diskrepans mellem de officielle tilbud til borgerne og så den faktiske situation. Danske borgere bringes i en meget vanskelig og ulykkelig tilstand.
Er dette lovligt for en stat?
Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger, dialog og samarbejde og glæder os til at høre fra Dem.

Med venlig hilsen Foreningen StofskifteSupport
v. Anett Kromann

 

 

 

Læs Styrelsen For Patientsikkerhed svar her - tryk på knappen

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Oversæt / Translate »